Privacyverklaring

Privacyverklaring Mercatus
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Woningcorporatie Mercatus (hierna: “Mercatus” of “wij”).

Uw privacy en vertrouwelijke informatie
Wij hebben te maken met een wettelijk kader en de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een EU-verordening.

Wij vinden het belangrijk dat uw privacy en vertrouwelijke (persoons-)gegevens bij ons veilig zijn. Wij voelen ons verantwoordelijk voor deze gegevens en beveiligen deze zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangeeft. Hoe we dit doen leest u in deze Privacyverklaring.

Beveiliging en betrouwbaarheid
Wij nemen het beveiligen van uw persoonsgegevens zeer serieus en nemen daarom maatregelen tegen misbruik, verlies of toegang door onbevoegden. Ook bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Gaat er toch iets mis en is dat nadelig voor u? Dan informeren wij u zo snel mogelijk. En heeft u het gevoel dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er misbruik van wordt gemaakt? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch, aan de balie of via e-mail.

Mercatus heeft een beveiligingsbeleid waarin staat welke maatregelen wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.
Alleen diegenen die namens Mercatus betrokken zijn bij de dienstverlening aan u of bevoegd zijn volgens de regels van de privacywetgeving, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De betrokkenen met toegang tot uw persoonsgegevens, zijn verplicht om vertrouwelijk met de informatie om te gaan.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor onze dienstverlening. Tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan de wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Uw persoonsgegevens
Als u een woning van Mercatus huurt of wilt huren dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Denk aan uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook gegevens over uw inkomen.
Als u bij Mercatus solliciteert hebben wij uw CV en motivatiebrief nodig en uw e-mailadres of telefoonnummer zodat we contact met u op kunnen nemen. Uw CV wordt voor een korte periode opgeslagen, ook als hier gegevens op staan die Mercatus niet nodig heeft in het kader van uw sollicitatie.

Waarvoor heeft Mercatus deze gegevens nodig
Mercatus gebruikt persoonsgegevens van klanten die een woning, appartement, garage of andere ruimte van ons huren. Ook worden er gegevens gebruikt van kandidaat-huurders. Sommige gegevens moeten wij verplicht bewaren voor de accountantscontrole en belastingaangifte.

Wij hebben gegevens van u nodig voor bijvoorbeeld:

 • Het toewijzen van een woning.
 • Het maken van een huurovereenkomst.
 • Controle van uw identiteit.
 • Voor (huur)betalingen en het versturen van rekeningoverzichten.
 • Om u op tijd te informeren over het beheren en onderhouden van de woning.
 • Het tegengaan van overlast en illegale bewoning.
 • Het bijhouden van huurachterstanden.
 • Het bijhouden en analyseren van data over verhuizingen.
 • Het beantwoorden van uw vragen.
 • Overige zaken die direct verband hebben met de verhuur en het onderhoud van de woningen van Mercatus zoals klanttevredenheidsonderzoeken en enquêtes. 
 • Contact met u opnemen naar aanleiding van uw sollicitatie

Elk jaar vraagt Mercatus bij de Belastingdienst een indicatie van het gezamenlijke huishoudinkomen en het aantal personen in het huishouden op voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Van belangstellenden voor een koopwoning worden de contactgegevens, na akkoord van u, doorgegeven aan onze makelaar.

Welke gegevens heeft Mercatus nodig
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam- en contactgegevens: uw voor- en achternaam, uw huidige adres, adressen waar u heeft gewoond, geboortedatum, geslacht,  e-mailadres, telefoonnummer en het aantal gezinsleden/bewoners.
 • Betaalgegevens: uw rekeningnummer, betaalhistorie en inkomensgegevens.
 • Bijzondere persoonsgegevens: wij verzamelen alleen bijzondere persoonsgegevens als u deze vrijwillig verstrekt of als dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk en/of toegestaan is. Als het nodig is dan worden ook gegevens van bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg of gegevens over crimineel gedrag (zoals bijvoorbeeld een wietplantage) gebruikt.

Mercatus verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons geeft.

Uitgangspunten voor gegevensverwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens op basis van:

 • Overeenkomst: Voor het (ver)huren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en Mercatus. Voor deze huurovereenkomst zijn bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: wij gebruiken uw persoonsgegevens als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.
 • Gerechtvaardigd belang: als Mercatus een zwaarder, gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, dan is Mercatus gerechtigd uw persoonsgegevens -in die situatie- te gebruiken. Denk hierbij aan het gebruik van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.
  Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens voor:
 • Samen Wonen: Ons bewonersblad Samen Wonen sturen wij naar al onze huurders om hen te informeren over ontwikkelingen bij Mercatus en de verhuursector.
 • Klanttevredenheidsonderzoek: Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening te verbeteren en om te weten of onze klanten tevreden zijn. Daarom schakelen wij een externe partij in om regelmatig onderzoek te doen naar uw tevredenheid. Dit onderzoek gaat via de telefoon of digitaal. Hiervoor verstrekken wij uw gegevens aan de externe partij, maar zij mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

Persoonsgegevens delen of doorgeven aan anderen
Om afspraken zo goed mogelijk uit te voeren kunnen wij andere bedrijven inschakelen. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om een reparatie aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde bedrijven krijgen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres zodat zij een afspraak met u kunnen maken. Met deze bedrijven is afgesproken dat zij uw gegevens niet ergens anders voor mogen gebruiken of mogen doorgeven aan andere bedrijven of instanties.

Wij gebruiken softwareprogramma’s om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Mercatus heeft met deze bedrijven overeenkomsten afgesloten zodat uw gegevens veilig zijn.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan andere bedrijven en Mercatus gebruikt uw persoonsgegevens niet buiten de EU.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Wij willen dit graag goed uitvoeren. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben gebruikt.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht dat wij persoonsgegevens van u corrigeren als die onjuist zijn.
 • Recht op gegevensverwijdering: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als wij deze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze werden gebruikt.
 • Recht op beperking van het gebruik: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, dan heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet gebruikt of gewijzigd mogen worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt ons vragen om al uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons. Bij zo’n verzoek staken wij het gebruik van uw persoonsgegevens , tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden als dit besluit uitsluitend op geautomatiseerde gegevensverwerking is gebaseerd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Mercatus kan deze privacyverklaring aanpassen. Bekijk deze daarom regelmatig zodat u op de hoogte blijft.

Klachten
Als u een klacht heeft over onze werkwijze, dan kunt u dit melden bij onze Controller. Hij heeft de rol en het takenpakket van Privacy Officer.
Of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact
U kunt contact opnemen met Mercatus via:

Post:         Mercatus
                 Postbus 20
                 8300 AA Emmeloord

E-mail:      info@mercatus.nl

Telefoon:   0527 - 63 55 00

Ook kunt u contact opnemen met onze controller via privacy@mercatus.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...