Stichting Huurdersbelang Mercatus

De Stichting Huurdersbelang Mercatus is in 2009 speciaal opgericht voor huurders van Mercatus. De stichting overlegt met Mercatus over verschillende zaken die elke huurder aangaan. Zes keer per jaar gaat de stichting met Mercatus om tafel.

logostichtinghuurdersbelangmercatus

 

Onderwerpen van gesprek

 • Het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving.
 • Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden.
 • Het toewijzings- en verhuurbeleid.
 • De door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst huur en verhuur.
 • Het beleid inzake de huurprijzen.
 • De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen.
 • Een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Het beleid inzake de leefbaarheid en de buurten en wijken waar betrokken woongelegenheden of wooncomplexen zijn gelegen, alsmede herstructurering van die buurten of wijken.
 • Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven.
 • Overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van het gehuurde.
 • De uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder.
 • De beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder en een of meerdere gemeenten in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken.

Oprichting
Het huurdersoverleg heeft in 2009 plaatsgevonden met het Adviesforum. Laatstgenoemd forum was een tijdelijke commissie die de huurders vertegenwoordigde. Volgens het Besluit beheer sociale huursector en de Wet op het overleg huurders en verhuurder, behoort een huurdervertegenwoordiging een vereniging dan wel een stichting te zijn. Het Adviesforum is geen van beide en voldeed daarmee formeel dus niet aan de wettelijke voorschriften. Op 21 december 2009 is als doorstart van het adviesforum de Stichting Huurderbelang Mercatus opgericht.

Leden van de stichting
De heer A.H. de Leeuw                   (voorzitter)
Mevrouw A. den Uijl                        (secretaris)
De heer M. Essahli                          (penningmeester)
De heer P. de Bruijn                        (lid)
De heer A.W.J. de Bruyn                (adviseur)
Mevrouw W. van der Veer - Nauta  (lid)
Mevrouw C. Arends-de Boer           (lid)

Meer weten?
Kijk dan eens op www.huurdersbelangmercatus.nl.
Als je in contact wil komen met stichting kan dit door door een mailtje te sturen naar Stichting Huurdersbelang Mercatus
Of een brief te sturen naar stichting huurdersbelang:
Postbus 222
8300 AE Emmeloord

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.   Meer informatie...