Huurders van een sociale huurwoning met een lager inkomen en een hoge huur komen in 2021 – onder bepaalde voorwaarden – in aanmerking voor huurverlaging. Of u in aanmerking komt voor deze huurverlaging hangt af van: de huurprijs van de woning, uw (gezamenlijk) inkomen en de samenstelling van uw huishouden.
Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?

In de onderstaande tabel is te zien wie in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.

Van welke huurprijs wordt uitgegaan?

De wet gaat uit van de kale huur, ook wel 'netto huur' genoemd. De kale huur staat op de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet de kale huur (netto huur) hoger zijn dan € 633,25 (één of twee personen) of € 678,66 (meer dan twee personen).
Het bedrag dat u maandelijks aan Mercatus betaalt, kan hoger zijn dan uw kale huur. Huurders betalen namelijk ook voor de glasverzekering aan Mercatus. Deze kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten (o.a. schoonmaakkosten) die u mogelijk betaalt als u in een appartement woont, tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte.

Moet u de huurverlaging zelf aanvragen?

Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee u recht heeft op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. Voor 1 april 2021 ontvangt u van ons een voorstel voor de huurverlaging. Mercatus krijgt van de Belastingdienst informatie welke huurders hiervoor in aanmerking komen.

Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad waardoor u in de categorie voor huurverlaging valt? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. U heeft recht op huurverlaging als uw inkomen minstens zes maanden onder de geldende inkomensgrens ligt.

Welk inkomen telt voor de eenmalige huurverlaging?

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019 van u en uw medebewoner(s). Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar wordt buiten beschouwing gelaten.

Wat kunt u doen als uw inkomen na 2019 is gedaald?

Het kan zijn dat uw inkomen na 2019 is gedaald. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hadden, kunnen zelf bij ons huurverlaging aanvragen. Dit kan tussen 1 januari en 30 december 2021.

Hoe moet u de huurverlaging aanvragen?

Op de website van de Woonbond staat een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken voor het aanvragen van de huurverlaging. Bij deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen. Hierbij valt te denken aan recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als je ZZP-er bent. Ook is een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden nodig.

Welke bewijzen moet u meesturen bij uw verzoek tot huurverlaging?

We vragen om bewijzen mee te sturen over uw huishoudsamenstelling en -inkomen.

Huishoudsamenstelling
Om de aanvraag te toetsen vragen we om een ondertekende verklaring over de samenstelling van het huishouden: aantal personen en leeftijden. Daarnaast vragen we een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). Deze is op te vragen bij de gemeente Noordoostpolder, waarin het aantal personen dat op het adres staat ingeschreven staat.

Huishoudinkomen
Om de aanvraag te toetsen vragen we om te bewijzen dat het huishoudinkomen tenminste zes maanden op het moment van aanvragen onder de inkomensgrens lag. Dit bewijs bestaat uit recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent over de periode dat de inkomensdaling duurt. Dus in ieder geval gegevens van zes achtereenvolgende maanden.

Wat gebeurt er als u huurverlaging aanvraagt?

Als u huurverlaging aanvraagt, krijgt u binnen drie weken een reactie van ons. Wij sturen u een brief, waarin we vertellen of u de huurverlaging krijgt of niet. Als u de huurverlaging krijgt, dan laten we ook weten wanneer deze verlaging ingaat.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Op de eerste dag van de 2e maand na de datum waarop u een voorstel tot huurverlaging heeft gedaan aan Mercatus. Voorbeeld: u vraagt in mei 2021 een huurverlaging aan bij Mercatus, de huurverlaging gaat in op 1 juli 2021.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoed, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit.

Kunt u bezwaar maken tegen de huurverlaging?

Bezwaar indienen kan bij de Huurcommissie.

  • Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurtoeslag moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.
  • Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van Mercatus een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

Huurverlaging 2021