Huurverhoging 2017

HUURVERHOGING 2017

Elk jaar per 1 juli heeft Mercatus de mogelijkheid om de huren te verhogen. Met hoeveel procent de huren mogen stijgen, bepaalt de overheid.

Iets nieuws, een huursombenadering?
Vanaf  2017 mogen alle woningcorporaties de huren maximaal 1% + 0,3% (inflatie) laten stijgen. Dus over het hele jaar 2017 mag de totale huuropbrengst niet meer stijgen dan 1,3%. Dit noemen we ‘de huursombenadering. De inkomensafhankelijke huurverhoging is hier niet in opgenomen.

Wat betekent dit voor mij als huurder?
Het grootste deel van onze huurders (met een inkomen tot en met € 40.349,00 krijgt géén huurverhoging per 1 juli 2017. Een klein deel van de huurders krijgt 2,8% huurverhoging.

Wie krijgt 2,8 % verhoging?
Mercatus wil ervoor zorgen dat de huurprijs aansluit bij de kwaliteit van de woning. Ook is het onze zorg dat al onze huurders zo betaalbaar mogelijk kunnen wonen. Daarom verschilt de huurverhoging per woning. Huurders die in verhouding een erg lage huur betalen, krijgen dit jaar daarom een huurverhoging van 2,8%. Het grootste deel van onze huurders die al voldoende huur betalen krijgen geen huurverhoging.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Woon je in een sociale huurwoning en kun je met je inkomen een duurdere woning betalen, dan is er sprake van scheefhuur. Hierdoor blijven minder huizen over voor mensen met een laag inkomen.
Om de doorstroom op gang te brengen, verhoogt Mercatus daarom de huren van  onze huurders met een huishoudinkomen boven € 40.349,00 bruto per jaar met 4,3%.

Bezwaar maken? In welke gevallen kan dat?
In de volgende gevallen kun u bezwaar maken tegen de huurverhoging:

-  Is het percentage van de huurverhoging hoger dan het maximale percentage (maximaal 2,8% voor een huishoudinkomen tot
   en met € 40.349,- en maximaal 4,3% voor een huishoudinkomen boven € 40.349,00).
-  De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
-  In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
-  Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen (geldt niet bij nieuw afgesloten huurovereenkomsten)
-  U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
-  De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Bezwaarredenen tegen het inkomensafhankelijke deel (1,5%)
Heeft u te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3%?
Dan kunt u in de volgende gevallen bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van 1,5%. 

-  Het inkomen in 2016 is lager dan € 40.349,00 
   Stuur een ingevuld bezwaar formulier op, met daarbij een inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle personen boven de
   18 jaar en een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de
   woning
-  Het huishouden behoort tot de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten.
   Stuur een ingevuld bezwaar formulier op, met daarbij een kopie van de medische indicatie
-  Eén of meerdere leden van het huishouden hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
   Stuur een ingevuld bezwaar formulier op, Mercatus vraagt na 1 juli 2017 een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.
-  Het huishouden bestaat uit vier of meer personen. 
   Stuur een ingevuld bezwaar formulier op, Mercatus vraagt na 1 juli 2017 een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.

Hoe vraag je een inkomensverklaring aan?
Dat kan via de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 of digitaal via Mijn Belastingdienst.
De inkomensverklaring voor 2016 kan meestal pas worden aangevraagd vanaf juni 2017. In een aantal gevallen is het formulier al wel beschikbaar.
Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring

 

VRAGEN OVER HUURVERLAGING
 
Wanneer kun je een huurverlaging voorstellen?
Als er sprake is van een inkomensdaling na één of meer inkomensafhankelijke huurverhogingen.

Welke stukken moet je aanleveren bij je verzoek om huurverlaging?
-  Een verzoekschrift voor huurverlaging
<https://www.huurcommissie.nl/fileadmin/afbeeldingen/Downloads/Verzoekschriften/Huurverlaging_op_grond_van_inkomensdaling_-_verzoekschrift__huurders__mrt17.pdf
-  Een door de inspecteur van de Belastingdienst afgegeven verklaring omtrent het inkomensgegeven (Verklaring geregistreerd  
   inkomen) van alle bewoners van de woning.
-  En een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de
   woning.

Om hoeveel huurverlaging kun je vragen?
De huurder kan vragen om een verlaging van maximaal twee keer de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierbij geldt de nieuwe
inkomensgroep als ondergrens. Als het huishoudinkomen is gezakt tot onder de huurtoeslaginkomensgrens, kan de huurder vragen
om huurverlaging tot aan de huurliberalisatiegrens.

Welke termijn moet je in acht nemen bij een verzoek tot huurverlaging?
Een huurverlagingsvoorstel moet, net als een huurverhogingsvoorstel, tenminste twee maanden voor de voorgestelde dag van ingang worden gedaan.

Werkt een huurverlaging met terugwerkende kracht?
Nee, de huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht, maar gaat pas gelden op de voorstelde ingangsdatum van de huurverlaging.
Voor meer informatie kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverlaging/vraag-en-antwoord/wanneer-huurverlaging-aanvragen